fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Kontakty > Poradenský tým

Poradenský tým

V rámci poradenské činnosti na škole působí:


VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

194.jpg Mgr. Martina Vitvarová

Mgr. Martina Vitvarová
tel. 417 577 774
email: vitvarova(at)zsarkadie.czŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

196.jpg Mgr. Tomáš Vorochta

Mgr. Tomáš Vorochta
tel. 417 577 774
email: vorochta(at)zsarkadie.czŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog či školní speciální pedagog, pokud jím škola disponuje, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

224.jpg

Mgr. Šárka Röhrichová

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995