fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“

Pro prvňáčky

Škola přijímá žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami. Poskytuje vzdělávání se širokou nabídkou podpůrných opatření. Výuka probíhá v příjemném prostředí v kolektivu nejvíce 10 žáků, kterým se věnuje speciální pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti s respektováním jeho možností vyplývajících z postižení.

Přijímáme  žáky do vzdělávacích programů základní školy a základní školy speciální.


Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

  • Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. odst. 9, školského zákona pro žáky s mentálním postižením) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, popřípadě mentální retardaci v souběhu s jiným postižením (tělesné a smyslové). Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Pro přijetí do vzdělávacího programu základní školy speciální je předpokladem k přijetí již diagnostikovaný střední stupeň mentálního postižení. Dále se pak žáci vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní školu speciální.


Pro školní rok 2024/2025 můžeme přijmout 8 žáků do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální. 


Pokud máte jakékoliv dotazy či nás chcete navštívit, kontaktujte nás na telefonním čísle 417 537 995 - Mgr. Radmila Beránková  zástupce ředitele pro 1. stupeň školy.

Aktuální informace o detailech zápisu do 1. ročníku jsou vždy s předstihem uveřejněny v sekci AKTUALITY.

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995