fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“

Pro studenty SŠ

Informace o přijetím ke studiu začínajícímu ve školním roce 2022/2023

Ředitel školy stanovuje podle § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků v platném znění o organizaci přijímacího řízení kritéria přijímacího řízení. 


Obory studia: 

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 5 uchazečů 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 5 uchazečů  


Termín přijímacího řízení :

1. kolo se koná ve dnech 20. dubna a 22. dubna 2022 v 8.00 hodin v budově Základní školy a Praktické školy Arkadie o.p.s., U Nových lázní 1286/9, Teplice.


Forma přijímacího řízení: 

Osobní pohovor (v případě nepříznivé epidemiologické situace budete informováni o náhradním způsobu).

Kritéria přijímacího řízení:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (vysvědčení za poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky). Slovní hodnocení musí být kmenovou školou převedeno do klasifikačních stupňů.

V přijímacím řízení se hodnotí uchazeč podle:

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku a ve 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku, zvlášť za každé uvedené pololetí:

Do průměru známek 1,5 ____________ 40 bodů

Do průměru známek 2,0 ____________30 bodů

Do průměru známek 2,5____________ 20 bodů

Do průměru známek 3,0 ____________10 bodů


b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku a ve 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku, zvlášť za každé uvedené pololetí:

Velmi dobré ______________ 5 bodů

Uspokojivé _______________ 1 bod

Neuspokojivé _____________ 0 bodů

Celkový počet bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí.

Splnění předpokladů pro přijetí ke vzdělávání v oboru typu C (zdravotní postižení středně těžké mentální postižení, nebo souběžné postižení více vadami; ukončení povinné školní docházky v základní škole speciální, nebo v základní škole s minimálními výstupy; doporučení školského poradenského zařízení).


Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky do 1. března 2022

  1. Obstarat si přihlášku v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na web stránkách MŠMT.
  2. Vyplnit přihlášku a nechat si na ní potvrdit prospěch na ZŠ (slovní hodnocení musí být kmenovou školou převedeno do klasifikačních stupňů).
  3. Odevzdat přihlášku střední škole do 1. března 2022.
  4. Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek do 1. března 2022 (uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu na základě písemné žádosti).


Co dělat do doby přijímacího řízení 

  • Očekávat pozvání na přijímací pohovor.
  • Obstarat si nutná vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
  • Nemohu-li se z vážných důvodů pohovoru zúčastnit, omluvit se a očekávat sdělení náhradního termínu.


Co dělat po přijímacím řízení

Očekávat do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Ředitel školy oznámí výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

  • V případě přijetí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek (nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem).
  • V případě nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí a do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání.
  • Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa (od uchazečů, kteří byli přijati a nedodali zápisový lístek).
SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995